top of page

İMAR DURUM BELGESİ

Belediye sınırları içerisinde; inşaat yapım ruhsatı almadan resmi olarak inşaata başlanamaz. Buna rağmen ruhsat alınmadan inşaata başlanırsa, yapılan inşaatın yıkımına karar verilir. Ayrıca inşaatı yapana ve yaptırana ağır para cezası ile beraber hapis cezası da verilebilmektedir.   

    Yapım ruhsatı alındıktan sonra, bu ruhsatın inşaatına 2 yıl içinde başlanmalı

ve de 5 yıl içinde bu inşaat bitirilmelidir. Aksi halde ruhsat geçersiz sayılacaktır. 

İnşaat ruhsatı yenilenmedikçe de inşaat yapımına izin verilmemektedir.

    İskan alınması demek inşaatın kanun, yönetmelik ve yasalara uygun olarak

çizilen projeye göre inşaatın bitirilip oturuma hazır hale getirilmesi demektir.

 

İmar Durumu Belgesi :

İmar Durumu, inşaatın ne şekilde yapılacağını belirler.

İmar durumu belgesi arsanız hakkında şu ana bilgileri

içermektedir :

  1 : Mevcut arsaya inşaat yapılıp yapılamayacağı, imara açık olup olmadığı

  2 : Arsanızın komşu parsellerle problemi olup olmadığı, 

  3 : TAKS ( Taban alan katsayısı) = Binanızın temelinin kaç m2 'ye oturacağı,

  4 : KAKS (Kat alan katsayısı ) = Binanızın toplam yapılabilir inşaatının m2'si

  5 : Arsanızın üzerinde yapılacak olan binanın ikiz nizam, blok nizam ya da ayrık 

nizam mı olduğu ve bu duruma göre bahçe çekme mesafeleri

  6 : Arsanızın ticari, konut yada ticari + konut ruhsatlı bölgede olup olmadığı,

  7 : Arsanızdan yola ya da yeşil alana terk olup olmadığı, 

  8 : Arsanıza tevhit (birleştirme) gerekip gerekmediğini, ya da zorunlu tevhit işlemi

olup olmadığı,

  9 : Arsanızda ifraz  (ayrıştırma) gerekip gerekmediğini,

10 : Maksimum (h) bina yüksekliğinizi, 

11 : Zemin emniyet bilgilerini (UA: Uygun alan, UOA :Uygun olmayan alan)

12 : Arsanızın ebatları ( eni, boyu)

13 : Su basman yüksekliğinizi  (+1 kodu )belirtmektedir.

İfraz (Ayırma): Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir

taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre  birden çok parçaya ayrılarak

tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir

Tevhit (Birleştirme): Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden

fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

 İmar Durum Belgesi Nasıl Alınır ?

Arsanızla ilgili ''imar durum belgesi'' bazı belediyelerin internet sitelerinden

alınmakla beraber, İstanbul genelinde belediyelerin imar müdürlüklerine aşağıdaki

belgelerle müracaat edebilirsiniz :

1 : Dilekçe ( Müdürlüklerde hazır haldedir. Sadece Dolduracaksınız)

2 : Tapu 

3 : Kadastrodan alınmış çap ve aplikasyon krokisi (son 6 ay içinde alınmış),

4 : Müracaatçı vekil ise vekaletname.

Ayrıca ;

5 : Tapunuzda ahşap ev yazıyorsa; arsanıza ait fotoğraf , Koruma Kurulu

Kararı ve röperli kroki de isteyebilmektedirler.

 

bottom of page